South Africa


isiNingizimu Afrika (IsiZulu)
uMzantsi-Afrika (IsiXhosa)
Afrika-Borwa (SePedi)
Aforika Borwa (SeTswana)
Afrika Borwa (SeSotho)
Afrika Dzonga (XiTsonga)
iNingizimu Afrika (SiSwati)
Afurika Tshipembe (TshiVenda)
iSewula Afrika (IsiNdebele)